مقاله يک روش عددي کاملاً ضمني براي شبيه‌سازي جريان دوفازي در يک کانال عمودي با استفاده از مدل شار رانشي

دتایل اتوکد اجرایی آبرو وسط بام موزاییک--طبق تصویر نمونه

پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان یک طبقه11