مقاله تاثير انرژي هاي تجديدپذير بر توسعه گردشگري و ارتقاي کيفيت زندگي ساکنان منطقه(مطالعه موردي: هسته تاريخي- مرکزي شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله تاثير انرژي هاي تجديدپذير بر توسعه گردشگري و ارتقاي کيفيت زندگي ساکنان منطقه(مطالعه موردي: هسته تاريخي- مرکزي شهر تهران) :


تعداد صفحات :12

غالباً توسعه گردشگری در هر منطقه باعث رونق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... می‌گردد. صنعت گردشگری تا حدی در توسعه‌ کشورها تاثیرگذار است که حتی در اسناد توسعه‌ی هزار ساله سازمان ملل نیز به اهمیت و جایگاه این صنعت در نیل به توسعه‌یافتگی اشاره شده است. از سوی دیگر توسعه انرژی های تجدیدپذیر می تواند به عنوان عنصری قابل بررسی بر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان تاثیرگذار باشد. با توجه به شرایط گردشگری-تاریخی موجود در هسته مرکزی-تاریخی شهر تهران (مناطق 11 و 12)، به نظر می‌رسد که رابطه معناداری میان بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه گردشگری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان هسته مرکزی-تاریخی شهر تهران وجود داشته باشد. برای تحقیق پیرامون صحت فرضیه پیشین و اثبات دلایل لزوم گسترش حمایت از انرژی های تجدیدپذیر و صنعت گردشگری در منطقه هدف، ابتدا شاخص های موردنیاز با استفاده از مطالعه مقالات و نظریه‌های پیشین استخراج شده و در قالب یک پرسشنامه تدوین گردید. سپس تعداد 384 پرسشنامه در میان جامعه آماری بر اساس روش نمونه گیری نمونه‌گیری خوشه‌ای توزیع و داده‌ها جمع آوری شد. در نهایت با توجه به نوع و جنس داده‌ها و توزیع آنها آزمونهای آماری همبستگی و رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند.

لینک کمکی