پاورپوینت بررسی مدرسه مستنصریه در بغداد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت بررسی مدرسه مستنصریه در بغداد :

پاورپوینت بررسی مدرسه مستنصریه در بغداد

اوج مدرس هسازی در ایران در زمان سلجوقیان و به همت خواجه نظا مالملک بوده است )کسایی 1374 (. از مدارس
نظامیه نیز بنایی به جا نمانده تا بتوان کالبد فضایی آ نها را بررسی کرد. تنها مدرسه خرگرد را می توان نام برد که
کتیبه کوفی آن نام خواجه نظام را در بر دارد و بر همین اساس گمان م یرود که یکی از مدارس نظامیه باشد )همان،
241 ( با توجه به بررسی هایی که بر روی ویران ههای آن انجام داده، این بنا را مدرسه ای چهار ، 239 (. گدار ) 1366
ایوانی معرفی م یکند که محراب نیز دارد. گدار )همان، 323 ( مدرسه دیگری را نیز مربوط به سلجوقیان م یداند که
بر اثر کاو شهای باستان شناسی در ری به دست آمده و آن نیز دارای محراب است؛ اما می توان گفت که از این بناها
اثر چندانی به جا نمانده تا بتوان درباره آ نها قضاوت محکمی کرد. برای نمونه در مورد بنای خوارزمشاهی زوزن که
283 ( آن را یک مسجد می داند و برخی ، آن نیز دارای محراب م یباشد، نظریات مختلفی وجود دارد. گدار ) 1366
229 ( نیز درباره مدرسه بودن بنای ری ، دیگر یک مدرسه و حتی یک مسجد مدرسه )بلر 1985 (. هیلن براند ) 1994
و خرگرد تردید می کند؛ بنابراین شناخت کامل از این بناها نیازمند پژوه شهای باستان شناسی و تاریخی بیشتر است.


لینک کمکی