مبانی نظری مدل DEA شبکه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مبانی نظری مدل DEA شبکه ای :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏مدل DEA‏ شبکه ای1 Network DEA ‏
Fare‏ ‏و Grosskopf ‏در سال 2000 ‏رو‏ی‏کرد‏ DEA‏ ‏شبکه‏ ‏ا‏ی ‏را‏ ‏برا‏ی ‏مدلساز‏ی ‏فرا‏ی‏ندها‏ی ‏چندمرحله‏ ‏ا‏ی ‏عموم‏ی ‏با‏ ‏ورود‏ی‏ ‏و‏ ‏خروج‏ی ‏ها‏ی ‏م‏ی‏ان‏ی ‏ارائه‏ ‏دادند‏. (Liang et al., 2006)‏ ‏این مدل‏ روابط م‏ی‏انی DMU‏ ‏را پیش بینی میکند و به ما اجازه میدهد درون یک DMU‏ ‏پیچیده با گره های چندگانه را ببینیم‏. ‏((Bogetoft et al., 2009‏ شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد در مدل شبکه ای را نشان می دهد.
‏شکل 2-2 ‏ساختار ‏داخلی ‏یک ‏واحد ‏تصمیم ‏گیری ‏در ‏مدل ‏شبکه ‏ای‏ (حیدری، 1390)
‏2-7-1 ساختارهای DEA‏ شبکه ای
‏بطور کلی سیستم هایی که در آنها بیش از یک مرحله مرتبط با یکدیگر وجود دارد،‏ شبکه‏ نامیده می شوند. (احمدی و نورا، 1390) در این سیستم ها خروجی های فرایند یا مرحله اول به عنوان ورودی های فرایند یا مرحله بعدی محسوب می شوند که به آنها داده های میانی گویند.
(Cook et al., 2010)‏
‏برای محاسبه کارایی یک سیستم شبکه، به یک مدل DEA‏ شبکه ای نیاز داریم. ‏بر خلاف مدل DEA‏ مرسوم، مدل DEA‏ شبکه ای استانداردی ندارد بلکه شکل آن بستگی به ساختار شبکه مورد نظر دارد. (احمدی و نورا، 1390)
‏ بطور کلی دو نوع ساختار برای مدل DEA‏ شبکه ای وجود دارد؛ ‏سری‏ و ‏موازی‏. (Kao, 2009)
‏2‏-7-1-1 ساختار سری1 Serial

‏در ‏یک ‏واحد ‏تصمیم ‏گیری ‏چند ‏بخشی ‏وقتی ‏فعالیت ‏بخشها ‏در ‏امتداد ‏یکدیگر ‏قرار ‏می ‏گیرد، سیستم ساختار ‏سری ‏دارد. در ‏این ‏حالت ‏ورودی ‏کل ‏سیستم ‏به ‏بخش ‏اول ‏وارد ‏می ‏شود ‏و ‏خروجی ‏نهایی ‏سیستم ‏از ‏آخرین ‏بخش خارج ‏می ‏شود.‏ (حیدری، 1390)
‏ ‏به ‏منظور ‏معرفی ‏مدل یک ‏واحد ‏تصمیم ‏گیری ‏با‏ h‏ ‏بخش ‏را ‏در ‏نظر ‏بگیرید که ‏بخشهای ‏آن ‏بصورت ‏سری ‏در ‏کنار‏ ‏یکدیگر ‏قرار ‏گرفته ‏اند(شکل(2-3)). xij‏و yrj‏ ‏به ‏ترتیب ‏ورودیها ‏و ‏خروجیهای ‏مستقیم ‏واحد‏ j‏ ‏ام ‏را ‏نشان ‏می ‏دهند.‏ Ztpj‏ را به عنوان داده های میانی تعریف می کنیم ( t=1… h-1 )‏. تعداد ‏محصولات ‏واسطه‏ ای ‏برای ‏هر ‏بخش‏ ‏می ‏تواند ‏متفاوت ‏از ‏بخشهای ‏دیگر ‏باشد. ‏برای ‏راحتی ‏کار، ‏تعداد ‏محصولات ‏واسطه ‏ای ‏همه ‏بخشها ‏را‏ ( p=1,…,q )‏ ‏در ‏نظر‏ ‏می ‏گیریم.
Yrj
‏ ‏ h
‏..‏.
t
‏..‏.
‏ 1
Ztpj
Ztpj
Xij
r=1,…,s ‏ ‏ ‏ ‏
i=1,…,m
p=1,…,q
p=1,…,q
‏شکل 2-3 ساختار سری (Kao, 2009)
Kao‏ ‏برای ‏ارزیابی ‏واحدهای ‏تصمیم ‏گیری ‏چند ‏بخشی ‏که ‏بخشهای ‏آن ‏ساختار ‏سری ‏دارند، ‏مدل ‏زیر ‏را ‏پیشنهاد ‏داده ‏است :


لینک کمکی