پیشینه و مبانی نظری تحقیق ارزیابی کیفیت زندگی در ایران وجهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن پیشینه و مبانی نظری تحقیق ارزیابی کیفیت زندگی در ایران وجهان :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :


‏2ـ1ـ مباحث مربوط به کیفیت زندگی
‏کیفیت زندگی
‏نخستین تحقیقات واقعی در زمینه کیفیت زندگی به کپل کانور و راجرز (1976) و اندروز وایتی بر می گردد. کمپل و همکارانش کیفیت زندگی را رضایت از زندگی در حیطه های خاص می دانستند آنها حیطه های کار ، مسکن ، سلامتی ، همسایگی، دوستی ها؛ ازدواج زندگی خانوادگی ، سطح تحصیلات و پس انداز را مولفه های کیفیت زندگی قلمداد می کردند.
‏شالوک اعتقاد دارد علاقه به بحث کیفیت زندگی به لحاظ تاریخی از چهار زمینه ریشه می گیرد:
‏1ـ بازنگری در این باور که پیشرفت های علمی، پزشکی و تکنولوژیک به تنهایی می توانند خوشبختی و بهزیستی بشر را فراهم کنند و درعوض توجه به این مساله که احساس بهزیستی شخصی خانوادگی و اجتماعی در صورتی تحقق می یابد که پیشرفت های یاد شده با ارزش ها اداراکات و شرایط محیط زیستی مساعدی همراه شوند.
‏2ـ تغییر نگرش از خدمات مبتنی بر اجتماعی به سمت سنجش نتایج و پیامدهای زندگی فرد در اجتماع
‏3ـ افزایش قدرت مصرف کنندگان و شکل گیری جنبش های تامین کننده حقوق بیماران و تاکید این جنبش ها بر برنامه ریزی شخص محور، توجه به پیامدهای شخصی برنامه های رفاهی و دولتی و توجه به حقوق تعیین سرنوشت خود و...
‏4ـ پیدایش تغییرات جامعه شناختی که جنبه های عینی و ذهنی کیفیت زندگی را معرفی کرد و ویژگی های فرد ی و شخصی این مفهوم را مورد تاکید قرار داد.(schalock,2004:208‏)
‏2ـ1ـ مباحث مربوط به کیفیت زندگی
‏کیفیت زندگی
‏نخستین تحقیقات واقعی در زمینه کیفیت زندگی به کپل کانور و راجرز (1976) و اندروز وایتی بر می گردد. کمپل و همکارانش کیفیت زندگی را رضایت از زندگی در حیطه های خاص می دانستند آنها حیطه های کار ، مسکن ، سلامتی ، همسایگی، دوستی ها؛ ازدواج زندگی خانوادگی ، سطح تحصیلات و پس انداز را مولفه های کیفیت زندگی قلمداد می کردند.
‏شالوک اعتقاد دارد علاقه به بحث کیفیت زندگی به لحاظ تاریخی از چهار زمینه ریشه می گیرد:
‏1ـ بازنگری در این باور که پیشرفت های علمی، پزشکی و تکنولوژیک به تنهایی می توانند خوشبختی و بهزیستی بشر را فراهم کنند و درعوض توجه به این مساله که احساس بهزیستی شخصی خانوادگی و اجتماعی در صورتی تحقق می یابد که پیشرفت های یاد شده با ارزش ها اداراکات و شرایط محیط زیستی مساعدی همراه شوند.
‏2ـ تغییر نگرش از خدمات مبتنی بر اجتماعی به سمت سنجش نتایج و پیامدهای زندگی فرد در اجتماع
‏3ـ افزایش قدرت مصرف کنندگان و شکل گیری جنبش های تامین کننده حقوق بیماران و تاکید این جنبش ها بر برنامه ریزی شخص محور، توجه به پیامدهای شخصی برنامه های رفاهی و دولتی و توجه به حقوق تعیین سرنوشت خود و...
‏4ـ پیدایش تغییرات جامعه شناختی که جنبه های عینی و ذهنی کیفیت زندگی را معرفی کرد و ویژگی های فرد ی و شخصی این مفهوم را مورد تاکید قرار داد.(schalock,2004:208‏)
‏2-1-1- تعریف کیفیت زندگی
‏در ‏لغتنامه ‏دهخدا(1385) واژه ‏كیفیت ‏به ‏معنی ‏چگونگی ‏و ‏حالت ‏و ‏وضعی ‏كه ‏حاصل باشد ‏در ‏چیزی ‏و ‏در ‏فرهن ‏معین (1382) به ‏معنی ‏چگونگی ‏و ‏چونی ‏آمده ‏است . ‏واژه كیفیت ‏در ‏لاتین ‏ ‏. quality
‏ به ‏معنی ‏چیزی، ‏خصوصیت، ‏طبیعت ‏، ‏نوع ‏، ‏ظرفیت ‏، ‏تعریف ‏، صفت، ‏نهاد ‏و ‏چگونگی ‏است . (qol‏) از ‏نظر ‏واژه ‏به ‏معنی ‏چگونگی ‏زندگی ‏است ‏و دربرگیرنده ‏تفاوتهای ‏آن ‏است ‏كه ‏برای ‏هر ‏فرد ‏منحصر ‏به ‏فرد ‏بوده ‏و ‏با ‏دیگران ‏متفاوت است (فتاحی، 1389: 27).
‏بعضی ‏از ‏صاحبنظران ‏در ‏مورد ‏ذهنی ‏بودن ‏و ‏پویا ‏بودن ‏این ‏مفهوم ‏توافق ‏دارند )‏نجات ‏، 1387: 57) به ‏نظر ‏روانشناسان ‏اولین ‏عامل ‏تعیین ‏كننده ‏در ‏مطالعات ‏كیفیت ‏زندگی ‏، بررسی ‏نگرش ‏فرد ‏نسبت ‏به ‏زندگی ‏است (محمودی ، 1390: 45) (كاتر1985) كیفیت زندگی ‏را ‏به ‏مثابه ‏رضایت ‏فرد ‏از ‏زندگی ‏و ‏محیط ‏پیرامونی ‏تعریف ‏می ‏كند ‏كه ‏نیازها ‏، خواستها، ‏ترجیحات ‏سبك ‏زندگی ‏و ‏سایر ‏عوامل ‏ملموس ‏و ‏غیرملموس ‏را ‏كه ‏بر ‏بهزیستی همهجانبه ‏فرد ‏تأثیر ‏دارند ‏را ‏دربرمیگیرد (غفاری، 1388: 4-5) داینر ‏كیفیت ‏زندگی ‏را متضمن ‏این ‏میداند ‏كه ‏افراد ‏خودشان ‏از ‏زندگی ‏خودشان ‏ارزیابی ‏مثبتی ‏داشته ‏باشند (داینر ،2004: 34) شوماخر ‏كیفیت ‏زندگی ‏را ‏در ‏این ‏امر ‏میداند ‏كه ‏افراد ‏از ‏زندگی ‏شان رضایت ‏داشته ‏باشند، ‏به ‏عبارت ‏دیگر ‏كیفیت ‏زندگی ‏معاد ‏احساس ‏رضایت ‏كلی ‏از ‏زندگی در ‏نظر ‏گرفته ‏شده ‏است (محمودی ، 1390: 45) از ‏نظر ‏مالمن (1977) كیفیت ‏زندگی مفهومی ‏ناظر ‏به ‏افراد ‏است، ‏ولی ‏همچون ‏انتظارات، ‏از ‏طریق ‏تعامل ‏پویای ‏بین ‏فرد ‏مفرو ‏، جامعه ‏و ‏محل ‏سكونت ‏او ‏تعیین ‏میشود (غفاری ،1388: 4-5) از ‏نظر ‏گروه ‏كیفیت ‏زندگی سازمان ‏جهانی ‏بهداشت( 9660 ‏)درك ‏فرد ‏از ‏وضعیت


لینک کمکی