پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندی عملیاتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندی عملیاتی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 53 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :


‏2-1-مقدمه
‏ فصل دوم اختصاص به پیشینه تحقیق و جنبه های تئوری تحقیق دارد كه بیشتر بر روی بودجه‌بندی عملیاتی تاكید شده است. این فصل شامل سه بخش می باشد. در بخش اول تعریف بودجه‌بندی و انواع روشهای بودجه‌بندی و همچنین مزایا و معایب بودجه‌بندی عملیاتی نیز بیان می‌شود.
‏ بخش دوم مشكلات پیاده سازی بودجه‌بندی عملیاتی كه شامل عامل محیطی،عامل فنی _ فرآیندی و عامل انسانی می باشد و بخش سوم نیز تجربه برخی كشورها در بودجه‌ریزی عملیاتی و همچنین پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه‌بندی عملیاتی
فهرستی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور نیز آورده شده است.
‏2-2- بودجه بندی وانواع روشهای بودجه بندی
‏2-2-1- تعاریف‏ بودجه‏:‏
‏ ‏بودجه از كلمه قدیمی فرانسوی (( ‏بوژت‏ ))1-Bougette
‏ ‏كه به معنی كیف و یا كیف چرمی كوچك است گرفته شده است كه امروزه كاربرد این كلمه ‏بدین معنی ‏متداول نیست ‏(محمدی،1381).‏ از بودجه تعاریف گوناگونی به عمل آمده است كه به تعدادی از آنها در ذیل اشاره شده است . بودجه عبارت از برنامه های یك سازمان به صورت ارقام پولی است ‏. در تعریفی دیگر ‏بودجه عبارتست از بیان مالی یا مق‏د‏ار سیاستی است برای آینده به منظور تحقق هدفهای تعیین شده كه از قبل مشخص و تایید شده است و می تواند شامل درآمدها،هزینه ها‏و‏سرمایه گذاریها باشد‏(‏بریچ2-Breach
‏ ،1975‏).
‏ ‏بودجه صرفاَ برنامه ای است كه در قالب اطلاعات مالی و مقداری ارائه‏ ‏ می‏ش‏ود‏(منزبوری،1384).‏ ‏در تعریفی دیگر ‏ بودجه عبارتست از تعبیر مالی و یا مقداری سیاست از پیش طرح ریزی شده موسسه برای یك دوره ی معین كه استاندارد یا میزان و م‏آ‏خذی برای سنجش و اندازه گیری نتایج واقعی حاصله از انجام فعالیتهای موسسه‏ نشان ‏می دهد‏(سجادی‌نژاد،1381)‏.
‏ ب‏ودجه بندی بیان نتایج مورد انتظار یك برنامه ‏،‏ پروژه یا استراتژی است‏،‏ این تعریف بین ‏بودجه ریزی‏ سنتی و بودجه ‏ریزی جدید‏ تفاوت قائل می شود زیرا در‏ ‏بودجه‏ ریزی،‏ آینده مطرح است با وجودی كه
‏معمولاً بودجه ها می توانند درباره ی یك موضوع یا پروژه ی ‏خاصی ب‏اشد ‏ولی بر‏حسب ارقام مالی ‏ارائه می شود. ‏این تعریف بودجه بر حسب واژه های مالی ‏نمی باشد‏ . زیرا سیستمهای بودجه بندی كامل‏ ‏می توانند شامل نیروی انسانی ، زمان و سایر اطلاعات نیز باشد به طور كلی بودجه بیان كننده وظایفی همچون هماهنگی بین فعالیتها ، ارتباط دهنده ی وظایف ، ایجاد كننده ی انگیزه ، كنترل كننده‏ ‏ی فعالیتها و در نهایت روشی برای ارزیابی عملكرد یك سازمان می باش‏د‏ ‏ ( هاگ واسچ ورز1-Hogh Vosch Worz
‏ ‏،‏1987 ) .

‏2-2-2- ‏مقاصد بودجه بندی ‏: ‏
‏ ‏بودجه برای مقاصد و دلایل مختلف تهیه می شود برخی از مقاصد مشترك و عمومی این است كه بودجه بندی‏(شیروانی،1377).
‏ - ‏طرح ریزی دوره ای را ایجاب می كند .
‏ - ‏هماهنگی ، همكاری و ارتباط را ترویج می نماید .
‏ - ‏به مقدار در آوردن پیشنهاد ها را الزامی می كند .
‏ - ‏چارچوبی برای ار‏ز‏یابی فعالیتهای انجام شده فراهم می سازد .
‏ - ‏آگاهی روشنی از اقلام بهای تمام شده امور تجاری ‏را نشان می دهد.‏
‏ - ‏الزمات قانونی یا قراردادی را تامین می كند .
‏ - ‏فعالیتهای واحد تجاری را به سمت هدفهای سازمانی هدایت می نماید .
‏2-2-3- ‏وظایف بودجه بندی :
‏ ‏دو وظیفه اصلی زیر را می توان برای بودجه بندی بیان كرد .
‏ - ‏طرح ریزی
‏ - ‏كنترل ‏
‏1) ‏طرح ریزی :
‏ ب‏رای اغلب مدیران همزمان با واژه ی بودجه بندی مفهوم‏ ‏ طرح ریزی نیز تداعی می‏‌‏شود . طرح‏‌‏ریزی ،كلیه مراحل بودجه بندی را از نقطه شروع فكر تا مرحله برآورد بودجه شامل می شود و ضمناً طرح ریزی ، چارچوبی برای وظیفه دوم بودجه بندی یعنی كنترل فراهم می‏‌‏كند .لینک کمکی